Cerere de ofertă: Prestarea serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de limbă engleză pentru membrii Moldova Fruct

Data publicării : 17.03.2022

Cerere de oferte (CdO)

Număr:                                   CdO_01/22

Data emiterii:                          17 martie, 2022

Termen limită pentru oferte:     12 aprilie, 2022

Descriere:                               Prestarea serviciilor de organizare și desfășurare a cursurilor de limbă engleză pentru membrii Moldova Fruct

Pentru:                                   Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”

Punctul de contact: procurement@moldovafruct.md

Introducere

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” este o uniune de persoane juridice care întrunește peste 180 întreprinderi membre care activează în sectorul horticol, marea majoritate producători și exportatori de fructe.

Moldova Fruct, în parteneriat cu proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova contribuie la dezvoltarea abilităților producătorilor/exportatorilor de fructe prin asigurarea accesului la seminare, instruiri și cursuri de limbă engleză.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de limba engleză pentru membrii Moldova Fruct.

La elaborarea ofertei se va tine cont de următoarele cerințe tehnice:

 1. Cursuri de limba engleză vor fi oferite pentru un număr total de 10 persoane;
 2. Testarea cunoștințelor este obligatorie pentru a fi încadrate în grupe conform nivelului de cunoaștere a limbii engleze (la etapa precontractuală); în funcție de rezultatele testării, împreună cu participanții va fi decisă strategia și programul detaliat de instruire, cu stabilirea priorităților (curs standard sau intensiv, accent pe gramatica sau pe conversație etc.);
 3. Se preconizează crearea a 2 grupe, respectiv pentru nivelul elementar și intermediar de cunoaștere a limbii engleze;
 4. Durata orelor de curs va fi de 2 ore academice pe zi; frecvența desfășurării orelor va fi de 2-3 ori pe săptămână;
 5. Lecțiile de limbă engleză vor avea loc după ora 17.00 în format online.
 6. Materiale de studiu pentru fiecare persoană vor fi oferite de către prestatorul selectat iar prețul acestora va fi specificat separat în costul total al ofertei;
 7. Evaluarea la final de curs și certificarea cunoștințelor participanților este obligatorie; condițiile de acordare a Certificatului de cunoaștere a limbii engleze vor fi prezentate pe către ofertant în descrierea ofertei tehnice.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

Ofertele pot fi prezentate atât de către persoane juridice (școli de limba engleză) cât și de persoane fizice (profesori particulari). Indiferent de statutul potențialilor ofertanți, Asociația Moldova Fruct solicită ca dosarele de aplicare să conțină informații clare și complete privind următoarele aspecte:

Studiile profesorului/profesoarei care nemijlocit va fi responsabilă pentru predarea limbii engleze:

 • studii superioare de licență în domeniul filologiei limbii engleze;
 • studiile post-universitare de profil, dar și alte cursuri relevante de perfecționare în domeniul predării limbii engleze vor constitui un avantaj;

Experiența profesorului/profesoarei care nemijlocit va fi responsabilă pentru predarea limbii engleze pentru membrii Moldova Fruct:

 • experiență de lucru minim 5 ani în domeniul predării limbii engleze;
 • utilizarea materialelor, metodelor și a tehnologiilor noi de instruire (audio, video etc.);
 • experiența de predare a cursurilor de engleză pentru grupuri cu necesități și tematici specifice (în special pe subiecte care țin de comunicarea în afaceri, marketing etc.) va constitui un avantaj;
 • disponibilitatea materialelor metodologice, manuale, metode specializate in predarea englezei de afaceri pentru adulți;
 • experiența de lucru complementară în domeniul traducerii din limba engleză în română pe tematicile indicate mai sus ar putea constitui un avantaj.

Abilități:

 • Abilități de instruire a adulților;
 • Abilități de lucru atât în regim individual cât și cu un grup de persoane;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Abilități excelente de stimulare și motivare pentru însușirea limbii engleze.

Alte cerințe obligatorii:

 • Cunoașterea excelentă a limbii române;
 • Flexibilitate;
 • Creativitate;
 • Responsabilitate;
 • Non-partizanat politic.

Condiții de participare la concurs: în vederea participării la concurs aplicații urmează să prezinte oferta tehnică și financiară.

Oferta tehnică va include:

 • CV-organizației (în cazul persoanei juridice) și CV profesorului/profesoarei care nemijlocit va fi responsabilă pentru predarea limbii engleze;
 • Copii ale certificatelor de acreditare (pentru persoana juridică), diplomelor de studii, certificatelor de calificare profesională care să probeze cunoștințele și abilitățile profesorului/profesoarei care nemijlocit va preda limba engleză femeilor din Rețea;
 • Prezentarea programelor de studii (sau cel puțin schițele acestora) pentru 2 grupe de persoane (nivel elementar și nivel intermediar de cunoaștere a limbii engleze; numărul minim și maxim de persoane care poate fi inclus într-un grup trebuie specificat în mod obligatoriu);
 • Lista materialelor de studiu care vor fi utilizate și mostre ale acestora;
 • Descrierea infrastructurii IT disponibile pentru desfășurarea cursurilor (platformă specializată, canal internet etc.)
 • Referințe din partea altor organizații și/sau persoane care au beneficiat anterior de cursuri de limbă engleză oferite de către organizația Dvs. și profesorul/profesoara care nemijlocit va fi responsabilă pentru predarea limbii engleze;

Oferta financiară va include:

 • Prețul cursurilor de instruire vor fi calculate reieșind din cerințele tehnice expuse mai sus;
 • Oferta financiară va include atât prețul per grup per oră academică de instruire, precum și prețul total pentru fiecare grup de instruire calculat pentru întregul curs, conform cerințelor tehnice solicitate; prețul materialelor de studiu va fi specificat separat în costul total al ofertei;
 • În cazul persoanelor fizice, prețul ofertei va fi indicat în forma brută, conținând toate impozitele aplicabile conform legislației în vigoare;
 • Bugetul va fi prezentat în MDL, indicând în mod obligatoriu suma cu TVA inclus cât și la cota 0 TVA (proiectul este scutit de plata TVA, iar Asociația Moldova Fruct va oferi toate documentele confirmative în acest sens).

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină următoarele informații (lipsa acestora va conduce la discalificarea automată a ofertei):

 • Denumirea / Numele și prenumele ofertantului precum și datele de contact ale acestuia;
 • Numele fondatorilor companiei (pentru persoanele juridice);
 • Datele bancare ale ofertantului;
 • Semnătura persoanei autorizate și ștampila umedă a companiei (în cazul persoanelor juridice);
 • Copia patentei (după caz);
 • Certificatul de înregistrare a companiei, certificate de acreditare (după caz), alte acte care pot dovedi calitatea serviciilor de instruire (spre ex. confirmări ale afilierii la organizații de profil de nivel internațional etc.);

Criterii de evaluare și selecție a ofertantului:

Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) ar reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 65 puncte) și oferta financiară (maximum 35 puncte). Oferta tehnică și financiară vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriul de evaluare Punctaj maxim
Cunoștințe tehnice și experiența echipei de formatori propusă – Nivelul la care echipa propusă de formatori demonstrează experiența și capacitatea de a îndeplini cu succes Sarcina solicitata, inclusiv experiență demonstrată în elaborarea și livrarea programelor de instruire în domeniul limbii engleza, inclusiv livrarea instruirilor de grup cat și individuale. Nivelul la care capacitățile, cunoștințele și experiența sunt demonstrate în baza CV-urilor și verificării referințelor. 20 de puncte
Capacități corporative ale organizației – Evaluarea experienței generale a companiei și a experienței sale în elaborarea și livrarea programelor de instruire în domeniul limbii engleza, inclusiv livrarea instruirilor de grup și consultanței individuale. 20 de puncte
Descrierea programelor de studii și a calendarului de instruire 20 de puncte
Descrierea infrastructurii IT disponibile pentru desfășurarea cursurilor (platformă specializată, canal internet etc.)

 

20 de puncte
Preț total

Costul total prezentat, sau calculat conform ofertei, rezonabilitatea și capacitatea sa de alocare în domeniul de activitate.

20 de puncte

Întrebări:

Întrebările privind cerințele tehnice sau administrative ale acestei cereri pot fi trimise prin e-mail la adresa procurement@moldovafruct.md până la ora 17:00, ora locală din Chișinău, pe data de 12 aprilie 2022.

Întrebările trebuie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și solicitările de clarificare și răspunsurile pe care Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” le consideră interesante pentru alți ofertanți vor fi difuzate către toți beneficiarii cererii de oferta care au manifestat interes în licitație.

Numai răspunsurile scrise emise de Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” vor fi considerate oficiale și vor purta valoare în procesul CDO și evaluarea ulterioară. Orice informații verbale primite de la angajații Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” sau de la orice altă entitate nu ar trebui considerate ca răspuns oficial la orice întrebări referitoare la aceasta cerere de oferta.

 • Rețineți că, în cazul în care există deficiențe semnificative în ceea ce privește cerințele de conformitate din prezenta CdO, oferta poate fi considerată neconformă și, prin urmare, este descalificată. Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” își rezervă dreptul de a renunța la deficiențe imateriale la discreția sa.
 • Sunt solicitate ofertele cele mai bune. Se anticipează că atribuirea se va face exclusiv pe baza ofertelor inițiale. Cu toate acestea, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” își rezervă dreptul de a efectua oricare dintre următoarele:
  • Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” poate să negocieze și / sau să solicite clarificări din partea oricărui ofertant înainte de atribuire.
  • Cu toate că preferințele vor fi oferite ofertanților care pot face față cerințelor tehnice complete ale CDO, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” poate emite un o atribuire parțiala sau poate împărți atribuirea între diferiți furnizori, dacă este în interesul Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”.
  • Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct” poate anula acest CDO în orice moment.
 • Ofertanții sunt rugați să furnizeze bugete detaliate în MDL. Ofertanții TREBUIE să includă note explicative detaliate privind costurile cu justificarea ratelor. Ofertanții TREBUIE să ofere detalii suficiente pentru a justifica numărul de zile prin descrierea sarcinilor corespunzătoare. Ofertanților li se poate solicita prezentarea de dovezi a rezonabilității ratelor precum liste publicate de prețuri sau contracte precedente pentru servicii similare.

 Termenul limită de prezentare a dosarului: 12 aprilie, 2022. Ofertele vor fi prezentate în format electronic, prin e-mail la adresa procurement@moldovafruct.md cu mențiunea „Ofertă comercială pentru servicii de predare a limbii engleze”. Dosarul va include oferta tehnică, oferta financiară, precum și alte documente indicate mai sus.