Irigarea – decisivă pentru viitorul sectorului horticol. Află cum poți beneficia de suport la achiziționarea sistemelor de irigare!

Data publicării : 27.03.2021

Conform datelor Agenției de Investiții și Plăți pentru Agricultură, din an în an tot mai mulți producători investesc în achiziționarea  sistemelor de irigare pentru plantațiile multianuale.

Dacă în anul 2019, AIPA a recepționat pentru investiții în siteme de irigare –  230 de dosare, în valoare totală de aproximativ 40 mil. lei, în 2020 cifra a crescut la 334 de solicitări , în valoare  de peste 70 mil. lei.

Anul 2020 a fost dificil din punct de vedere al condițiilor climaterice. Seceta severă a diminuat semnificativ recoltele și calitatea fructelor.

Prin efectuarea investiților în sisteme de irigare, se urmărește creşterea competitivităţii, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei pomicole.

Statul stimulează investiţiile pentru procurarea echipamentului de irigare.

Pentru a beneficia de ajutor din partea statului este necesar de a pregăti un pachet de documente care ar demonstra efectuarea invetițiilor și de prezentat la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie pentru echipamentul nou, procurat începând cu doi ani precedenţi celui de subvenţionare, date în exploatare în anul de subvenţionare, în proporţie de:

1) 50% din costul sistemelor noi de irigare prin picurare/microaspersiune şi instalat, dar nu mai mult de 1,0 mil.lei per beneficiar;

2) 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune, sistemelor mobile de irigare, dar nu mai mult de 800,0 mii lei per beneficiar;

3) 50% din costul staţiei de pompare, staţiei de fertigare, geomembranei, geotextilului pentru captarea apei, dar nu mai mult de 1,0 mil.lei per beneficiar;

4) 50% din costul echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, dar nu mai mult de 2,5 mil.lei per beneficiar;

5) 50% din costul sistemului de tratare a apei pentru irigare, dar nu mai mult de 2,0 mil.lei per beneficiar.

Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor

1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

3) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs,

4) copia de pe situaţiile financiare pe anul precedent celui de gestiune, pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul subvenţionării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate ale Biroului Naţional de Statistică, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 18/VEN 12), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenţionare;

5) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform destinaţiei,

6) procesul-verbal de punere în funcţiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, pentru utilajele, echipamentele şi alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate

7) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului şi, după caz, copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;

8) copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiţiei pentru care se solicită subvenţia;

Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:

copia de pe contractul de vânzare-cumpărare, după caz;

Pentru investiţiile efectuate în reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, producătorul agricol va prezenta următoarele documente suplimentare:

  • schiţa de proiect;
  • copia de pe devizul de cheltuieli, aprobat şi verificat de specialişti atestaţi;
  • procesul-verbal de executare a lucrărilor;
  • procesul-verbal de recepţie finală.

Pentru mai multe detalii apelați la 068355770.